We wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (27 listopada 2018 r.) ukazał się komentarz adw. Krzysztofa Muciaka dotyczący praktyki wywieszania w sklepach wydruków z monitoringu, przedstawiających wizerunek klienta, który opuścił sklep nie płacąc za zabrany towar.

Omawiane postępowanie może być uznane za niezgodne z obowiązującym prawem. Chodzi w szczególności o przepisy RODO, które chronią dane osobowe, ale także o normy dotyczące ochrony wizerunku lub dóbr osobistych.

Niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku klientów, naraża właściciela sklepu na karę finansową nakładaną przez Prezesa UODO. Niezależnie od tego, sąd może zasądzić odszkodowanie na rzecz osoby, której wizerunek został opublikowany z naruszeniem przepisów RODO.

Pełny komentarz dostępny jest pod adresem: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1366601,publikowanie-zdjecia-zlodzieja-w-sklepie-a-rodo.html

Warto wspomnieć, że od 25 maja 2018 roku obowiązują również nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników, wprowadzone do kodeksu pracy ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Nowelizacja jako pierwsza wprowadziła do polskiego prawa definicję monitoringu, w tym monitoringu poczty elektronicznej, i ustanowiła zasady oraz dopuszczalne ramy jego stosowania.

Możliwość wprowadzenia dowolnej formy monitoringu jest ograniczona do przypadków, kiedy jest to niezbędne dla osiągnięcia celów wskazanych w znowelizowanym kodeksie pracy, a zarazem nie narusza godności ani dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) pracowników.

Z kolei cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracownicy muszą zostać rzetelnie i z wyprzedzeniem poinformowani o wdrożeniu monitoringu w ich miejscu pracy.

O ile więc prowadzenie monitoringu pracowników pod rządami znowelizowanego kodeksu pracy jest możliwe, to może wymagać zmiany regulaminu pracy lub innych dokumentów regulujących firmowe procedury, jak również przeprowadzenia dokładnych analiz niezbędności i proporcjonalności proponowanych lub istniejących rozwiązań. Zgodnie z zasadą rozliczalności zawartą w RODO pracodawca musi umieć wykazać, że przetwarza dane osobowe, w tym dane pracowników pochodzące z monitoringu miejsca pracy, zgodnie z prawem.